Yu Jing Daofei. Credit: Mike Bettle-Shaffer

Slaves to Darkness Warriors. Credit: Mike Bettle-Shaffer
Slaves to Darkness Chaos Warrior. Credit Mike Bettle-Shaffer