White Scars Chapter Champion WIP

White Scars Chapter Champion WIP Credit: Alfredo Ramirez

White Scars Chapter Champion WIP
Blood Angels Primaris Lieutenant Tolmeron