Warrior House Hiritsu Valkyrie

Warrior House Hiritsu Catapult-K
Ryuken-Yon Dragon