Ryuken-Yon Dragon

Warrior House Hiritsu Valkyrie
Ryuken-Yon Archer