Milites Christi Knights with lances

Armiger Moiraxes
Legio Tempestus Warhound Scout Titan
Milites Christi spearmen